Medeni Hukuk

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Kayseri Medeni Hukuk

 

Özel hukukun en kapsamlı alanlarından birisini oluşturan medeni hukuk, doğumdan ölüme kadar insanların şahsi ve mal varlığını ile ilgili tüm ilişkilerini düzenler. Aynı zamanda dan sonra ilişkileri belirleyen de medeni hukuk dalıdır. İlişkileri geniş ve kapsamlı bir şekilde düzenleyen medeni hukuk arasında yakınlık ve benzerlik Bunlar ilişkileri ayrı bölümler halinde ele alır. Yalnızca 4721 sayılı Türk Medeni kanunun bölümlerini içerir. Geniş anlamda tüm bunların yanı sıra borçlar hukuku konuda kapsar geniş anlamda bunların yanı sıra ayrıca borçlar hukuku konularını da kapsar.

 

5 Ana Hukuk Dalını Kapsar

Türk Medeni Kanununun kaynağını;

  •  Kişiler hukuku
  •  Aile hukuku
  •  Miras Hukuku
  •  Eşya hukuku
  •  Borçlar hukuku oluşturur.

 

Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç bölümünde genel ilkeler yazılı olarak yer alır, kanun sözü ve özü ile birlikte uygulanır. Kayseri Medeni Hukuk çerçevesinde uygulanabilir bir hüküm bulunmazsa hâkim örf ve adet hukukuna göre şayet bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl kural işletirdi düşüncesi ile karar verir. Hakimin takdir yetkisi vardır ve bunu acil olarak kullanır, herkes kendi iddiasını kanıtlamak ile mükelleftir.

 

 

Kanunu Oluşturan Temel İlkeler

 

Medeni kanunun temel ilkeleri;

  •  Hakkın kötüye kullanılmaması, iyi niyet ve dürüstlük kuralı ilkeleri
  •  Yargıcın takdir yetkisi
  •  Borçların genel kurallarının uygulanması
  •  İspat kurallarından oluşur.

 

Kayseri Medeni Hukuk içerisinde yer alan 5 ana hukuk dalından olan kişi hukuku gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilikleri dernek ve vakıfları da inceler. Kişiliğin başlangıcı ile sonu, korunması, sicili ve yerleşim yeri gibi kavramları kapsar. Aile hukuku, Aile kavramını ilgilendiren tüm konuları, nişanlılık, evlilik, velayet, boşanma ve nesep gibi konuları kapsam içine alır. Miras Hukuku kişinin ölümünden sonra kalan mallarının, alacaklarının ve borçlarının durumunu düzenler. Eşya hukuku kişinin taşınır ya da taşınmaz malları ile kurduğu bağları düzenler. Tapu sicili, ayni hak, mülkiyet, zilyetlik, ipotek, rehin gibi birçok konu hukuk dalı kapsamında incelenir. Borçlar hukuku dalı ise kişiler arasındaki alacak ve borç ilişkisine düzenler.

 

 

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı kanundur. Aile hukuku, kişiler hukuku, Miras Hukuku ve Eşya hukuku olarak dört kitaptan oluşur. Borçlar hukuku, 1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe girer 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu ile düzenlenir. Kayseri Medeni Hukuk kapsamında hak kavramı, hakkın kazanımı ve korunması, kişi, kişi türleri, başlangıcı, sona ermesi ve dava konuları medeni hukuk temelini oluşturur.

 

 

Doğumdan Ölüme Tüm Süreç

 

Gerçek ve tüzel kişileri ele alan medeni hukuk tüm hukuk alanları arasında en kapsamlı olandır. Gerçek ve tüzel kişilerin toplum içinde sahip olduğu hakları belirler. Belirlenen bu haklar üzerinde düzenleme yapabilme yetkisine sahiptir. Toplum içerisinde yer alan her bireyin hakim olması gereken konuları içerisinde barındırır. İnsanların sahip olduğu hak ve özgürlükleri bilmesi yaşam konforunu arttırmaya yardımcı olur. En basit anlatım ile medeni hukuk bireyin doğduğu anda başlayan ölümüne kadar devam eden süreçte tüm haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Kayseri Medeni Hukuk konusunda ve tüm konularda hizmet almak şehir dahilinde mümkündür.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım