Kayseri Medeni Hukuk Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri Medeni Hukuk Avukatı

Kayseri Medeni Hukuk Avukatı

Medeni Hukuk, hukuk dalları arasında en geniş düzenlemelere yer veren ve en kapsamlı hukuk dalıdır. Nitekim medeni kanun; kişiler hukuku ve eşya hukuku gibi bireyler arası birçok düzenlemeyi barındıran bir genel kanundur. Kayseri Medeni hukuk avukatı medeni hukuk kaynaklı uyuşmazlıklarda en iyi avukatlık hizmetini verebilmek ve müvekkil haklarını korumak adına hizmet vermektedir. Medeni hukukumuzun örnek aldığı İsviçre borçlar hukukuna ilişkin hükümler, İsviçre medeni kanununun içinde yer almaktadır. Bu da göstermektedir ki; kişilerin birbirleriyle ilişkileri bakımından adeta bir çerçeve kanun gibi genel düzenlemeler Medeni Hukuk bünyesinde yer almaktadır.

 

 

Medeni Hukuk Nedir?

İnsanın dünyaya gözünü açtığı ilk andan itibaren sahip olduğu haklar ölüme kadar ve hatta ölümden sonra mirasına ilişkin düzenlemelere değin geniş bir düzenleme yapısı Türk Medeni Kanunu'nda yer almaktadır. Bu anlamda Kayseri Medeni Hukuk Avukatı, insanların haklarına, yükümlülüklerine ve davranışlarına kadar geniş bir kurallar bütününü ortaya koymaktadır. İnsanların doğumla beraber edindiği hakların yanı sıra; yaş, akıl sağlığı ve çeşitli sebeplerle kısıtlanıp kısıtlanmadıkları gibi çeşitli şartlara göre hukuki işlemlerde bulunup bulunamayacakları, işlem yapma ehliyetlerinin olup olmadığı, nasıl reşit sayılacakları, iyi niyetli davranma ve dürüstlük sorumlulukları, ikamet etmesi, nişanlanma, evlilik ve boşanmaya ilişkin hallerde hak ve yükümlülükleri, taşınmaza sahip olması, taşınmaz üzerindeki tasarruf hakları, ölmesi, ölüme bağlı bulunabileceği tasarruflar ve sınırları, ölüm üzerine mirasçılarının hak ve yükümlülükleri, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ayrımı gibi insan yaşamına ilişkin pek çok düzenlemenin kaynağı Medeni Hukuktur.

İsviçre'nin aksine Türk Hukuku'nda Borçlar Hukuku ayrı bir kanunla düzenlendiği için, Medeni Hukuk kendi içerisinde 4 alt dala bölünmüştür. Bunlar;

 

 • Kişiler Hukuku,
 • Aile Hukuku,
 • Miras Hukuku ve
 • Eşya Hukukudur.

 

Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu Kayseri Medeni Hukuk kaynaklı uyuşmazlıklarda en iyi Kayseri Medeni Hukuk avukatı hizmetini verebilmek ve müvekkil haklarını korumak adına hizmet vermektedir.

 

 

 

Kayseri Medeni Hukuk Avukatı Hizmetleri

Kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiliğin temel kavramlarını içermekte ve tüm hukuk dallarının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki kişiler hukukuna dair verilecek avukatlık hizmeti önem arz etmektedir. Kişiler hukuku alanına dair davalarda uzman olan Kayseri Medeni Hukuk avukatı tarafından tüm hukuki süreçte vekillik hizmetinde bulunacaktır.

 

 • İsim veya soyadın değiştirilmesi davası,
 • Gaiplik davası,

 

Cinsiyet değiştirme davalarına dair kişiler hukukuna dair tüm hukuki uyuşmazlıklara dair takibini gerçekleştirecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir dava dilekçesi düzenlenecek ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hukuki süreç başlatılacaktır. Hukuki sürecin takibi, duruşmalara katılım aşamasında vekil ile temsil süreci gerçekleşecektir. Ayrıca dernek ve vakıfların kuruluşu ve tüm yasal dayanağa dair hukuki danışmanlık vererek avukatlık hizmeti verecektir.

Miras Hukuku: Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasta saklı pay ve mal paylaşımı, tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi vb. gibi miras hukuku sorunları sıklıkla yaşanmaktadır. Miras hukuku sorunlarını çözüme kavuşturan avukatlara halk arasında miras avukatı denilmektedir. Kayseri Medeni Hukuk Avukatı Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu miras davaları ve miras hukuku ile ilgili diğer sorunların çözümü için hukuki yardım hizmeti vermektedir.

 

 

Aile Hukuku: Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler. Boşanma davası, aile hukukunun en önemli sorunlarının yaşandığı, bir avukatın hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan temel dava türüdür. Boşanma davası şu sebeplerle açılabilir:

 

 • Şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası
 • Zina, aldatma nedeniyle boşanma davası,
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası,
 • Terk sebebiyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası,

 

 

Eşya Hukuku; Bu hukuk dalı özellikle mal dediğimiz ve taşınır ve taşınmaz diye ayırdığımız malvarlığı değeri olan nesneler üzerindeki zilyetlik durumu, bundan doğan ihtilaflar, taşınmazlarda tapulama ve tapu kütüğüne taşınmazlar üzerindeki hakların yazımı sorunlarıyla, ayrıca birlikte mülkiyetin ayrıldığı paydaşlık veya taksim edilmemiş mirasta olduğu gibi elbirliği mülkiyeti sorunlarıyla uğraşır.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım